O projektu

Co je Atlas ruského a čínského vlivu v České republice?

Atlas ruského a čínského vlivu v České republice vytvořený Bezpečnostním centrem Evropské hodnoty představuje kompletní přehled všech dostupných informací o tom, zda a jak poslanci a vláda zvolena v říjnu 2021 napomáhají nebo naopak brání šíření ruského a čínského vlivu v Česku, a to od roku 2014 do současnosti.

Co je účelem tohoto projektu?

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty považuje nepřátelský vliv Ruské federace a Čínské lidové republiky za hrozbu pro národní bezpečnost a suverenitu České republiky. Aktivity obou těchto autoritářských režimů popisujeme v našich pravidelných publikacích a dalších výstupech dostupných na našich webových stránkách.

Ruský a čínský vliv je v rámci tohoto projektu definován jako vliv oficiálních státních institucí a představitelů těchto dvou autoritářských režimů a entit na ně napojených, a nikoliv společnosti jako celku.

Cílem interaktivního webu Atlas vlivu je:

 1. Shromáždění všech dostupných informací na jednom místě

  V posledních letech bylo odhaleno mnoho konkrétních vazeb českých politiků na Ruskou federaci nebo Čínskou lidovou republiku a jejich zástupce, a zmapována řada aktivit, které napomáhají šíření tohoto nepřátelského vlivu u nás. Atlas ruského a čínského vlivu v České republice shromažďuje veškeré dostupné informace a poskytuje je veřejnosti prostřednictvím interaktivního webu.

 2. Vyhodnocení jednání poslanců, politických stran a členů vlády

  Shromažďované informace jsou na základě stanovené metodiky kategorizovány a vyhodnocovány. V Atlasu vlivu je k nahlédnutí komplexní hodnocení, kteří poslanci a členové vlády systematicky nebo částečně napomáhají šíření ruského a čínského vlivu v Česku, a zároveň kteří naopak svým jednáním brání suverenitu České republiky.

Kteří politici a jaké kauzy jsou součástí Atlasu vlivu?

Projekt Atlas vlivu monitoruje celkem 206 politiků ze 7 politických stran skrze poslaneckou sněmovnu a vládu. Analyzované časové období začíná rokem 2014 a končí zářím 2022 a zahrnuje kauzy týkající se šíření ruského či čínského vlivu. U sledovaných politiků detailně popisujeme celkem 1046 případů jednotlivých jednání, která dle naší analýzy napomáhala nebo se vymezovala proti šíření těchto nepřátelských vlivů.

V profilech monitorovaných politiků, kteří vykonávají nebo vykonávali mandát poslance, zároveň také do hodnocení zahrnujeme jejich klíčová parlamentní hlasování v otázkách spojených s omezováním ruského nebo čínského vlivu v České republice, a to v posledních třech volebních období poslanecké sněmovny. V tomto celém časovém rámci bylo nalezeno 36 hlasování týkajících se Ruska, 4 se týkají Číny a 6 se jich pak vztahuje k oběma uvedeným zemím.

Za jaké období je vliv zkoumán?

Zkoumaná jednání jsou omezena na časové období od roku 2014 do současnosti včetně událostí, které sice začaly před začátkem výzkumného období, avšak jejich trvání či dopady přetrvávaly i do pozdější doby. Tento časový rámec byl vybrán ze dvou důvodů, které vysvětlují významnou relevantnost roku pro šíření zhoubného ruského a čínského vlivu v České republice:

 1. Rusko v únoru 2014 zahájilo (první) nevyprovokovanou agresi proti Ukrajině, kterou provázelo spuštění masivní dezinformační kampaně a řady dalších metod tzv. hybridní války proti České republice

 2. Česká republika na jaře 2014 významně obnovila své vztahy s Čínskou lidovou republikou, což vedlo i k výraznému zesílení čínských aktivit v České republice a s tím spojených čínských vlivových rizik, které česká kontrarozvědka BIS ve své výroční zprávě za rok 2014 charakterizovala tímto způsobem: „V případě čínské moci a jejích zpravodajských služeb se nesl rok 2014 ve znamení důrazu na vlivovou infiltraci do českých politických a státních struktur a sběru politického zpravodajství, a to vše za aktivní pomoci některých českých občanů, včetně politiků a státních úředníků.“

Jak Atlas vlivu funguje?

Profil každého politika obsahuje základní informace o jeho osobě, přehled jeho hlasování ve sněmovně a jeho účast v kauzách ve prospěch či v bránění ruskému či čínskému vlivu. V profilu uvádíme i přehled bodování, na jehož základě byl politik hodnocen.

Každý politik je na základě svého jednání v rámci šíření ruského či čínského vlivu hodnocen na dvou stupnicích. Stupnice vlevo určuje míru angažovanosti ve prospěch či neprospěch ruského vlivu, stupnice vpravo pak ve prospěch či neprospěch čínského vlivu.

Hodnocení na barevné škále vyjadřuje, do jaké míry se daný poslanec ve prospěch či neprospěch šíření ruského či čínského vlivu angažoval. Aktivní šíření ruského vlivu je na levé stupnici vyjádřeno modře, čínský vliv je znázorněn na pravé stupnici červeně a pokud se daný poslanec angažoval v aktivitách zamezujících šíření ruského nebo čínského vlivu, bude jeho stupnice na příslušné straně zabarvena zeleně. Bez barevného označení jsou politici, kteří se neangažují vůbec nebo minimálně, případně své aktivity ve prospěch výrazně vyvažují aktivitami v neprospěch ruského či čínského vlivu

Na jakém základě jsou politici v rámci Atlasu vlivu hodnoceni?

Politici jsou hodnoceni:

 1. na základě jejich hlasování v relevantních hlasováních v PSP ČR ovlivňujících suverenitu a odolnost ČR vůči ruskému nebo čínskému zhoubnému vlivu,

 2. na základě kauz a konkrétního jednání, kterým dle námi provedené analýzy (vědomě či nevědomě) napomohli šíření vlivu Ruské federace nebo Čínské lidové republiky v České republice nebo se naopak svým jednáním proti těmto vlivům vymezili.

Hlasování

Poslanci mohou obdržet dané body mj. na základě jejich hlasování v Poslanecké sněmovně. Do přehledu hlasování jsou zahrnuty ta nejrelevantnější, která měla přímý dopad na suverenitu a odolnost ČR vůči ruskému nebo čínskému nepřátelskému vlivu. Konkrétní vysvětlení, proč bylo dané hlasování vybráno jako relevantní, je vždy uvedeno přímo pod každým hlasováním.

Vzhledem k faktu, že v době vydání této verze Atlasu vlivu v září 2022 uběhl od voleb do Poslanecké sněmovny pouze rok, uskutečnil se v Poslanecké sněmovně pouze malý počet relevantních hlasování. Rozhodli jsme se proto zařadit i hlasování z předchozí Poslanecké Sněmovny, a to pro hodnocení poslanců, kteří v dolní komoře Parlamentu zasedali již v minulém volebním období. V takovém případě došlo k matematickému porovnání počtu zkoumaných hlasování poslanců zvolených jen v jednom období vůči těm zvoleným v obou a následné úpravě výsledného skóre podle stejného vzorce.

Kauzy

Kromě hlasování jsou poslanci hodnoceni na základě jejich konkrétního jednání, kterým na základě námi provedené analýzy (vědomě či nevědomě) napomohli šíření zhoubného vlivu Ruské federace nebo Čínské lidové republiky v České republice nebo naopak se proti jeho šíření vymezili.

Mezi jednání napomáhající šíření ruského nebo čínského vlivu patří například dobrovolné setkávání kandidátů s ruskými nebo čínskými představiteli, účast na Ruskem nebo Čínou sponzorovaných událostech, aktivity podporující pronikání Ruska nebo Číny do kritické infrastruktury ČR nebo intenzivní a systematické šíření proruských nebo pročínských narativů. Naopak mezi taková jednání nejsou zpravidla zařazovány např. cesty do Ruska v rámci misí mezinárodních institucí a orgánů, včetně např. misí monitorujících volby, které lze v tomto kontextu považovat za plně legitimní.

Mezi jednání vymezující se proti šíření zhoubného ruského nebo čínského vlivu patří například aktivní prosazování zákona, který může významně zamezit šíření ruského nebo čínského vlivu a obecně posílit odolnost vůči takovým vlivům, obstrukce vůči zákonům, které naopak mohou šíření zhoubného ruského nebo čínského vlivu napomoci nebo výrazná podpora otevřených nepřátel ruského a čínského režimu.

Kompletní metodologii přidělování bodů za konkrétní aktivity naleznete na tomto odkaze.

Jaké používáme zdroje?

Veškeré informace použité v rámci projektu pocházejí z veřejně přístupných internetových zdrojů a primárně ze seriózních zpravodajských portálů. Pro doplnění nebo ověření některých informací jsme použili i některé méně seriózní či silně názorově vyprofilované portály, avšak pouze ve specifických případech:

 1. pokud se jedná o přímou citaci kandidáta, kterou poskytl méně kredibilnímu kanálu, v rozhovoru nebo v autorském článku, proti jehož publikaci se kandidát nikdy nevyhradil,

 2. pokud se jedná o informace týkající se cest do Ruské federace a tedy některé informace nelze doložit z českých zdrojů, nýbrž pouze z ruských zdrojů (např. fotografie z cesty, tiskové zprávy), proti jejichž publikaci se kandidáti nikdy neohradili,

 3. pokud bylo nutné doložit přímé šíření dezinformací na dezinformačním kanálu. Použili jsme také informace ze sociálních sítí, konkrétně z osobních profilů kandidátů nebo z facebookových profilů politických stran.

  Pouze v případech, kdy základní informace (profese, původ kandidáta a další základní informace uvedené v medailoncích) nebyly dohledatelné jinde, byla jako zdroj pro tyto základní informace použita Wikipedie.

Zahrnuli jsme opravdu všechno?

Ačkoliv sepsání všech případů těchto jednání předcházel dlouhý a detailní monitoring aktivit všech zkoumaných kandidátů, nenárokujeme si, že bychom uvedli kompletní výčet veškerého jednání těchto kandidátů, které napomáhalo nebo se vymezovalo proti ruskému nebo čínskému vlivu.

Zdůrazňujeme, že předmětem našeho projektu není hodnocení motivace a uvědomělosti jednání jednotlivých kandidátů, ale soupis aktivit doložených v otevřených zdrojích.

Pokud vám na našem webu nějaké informace chybí, nebo víte o případu, který by podle vás měl být také zahrnut, neváhejte se nám ozvat na e-mailovou adresu [email protected].